Produkty

HURRICANE –  umožňuje evidenciu všetkých druhov dokladov s možnosťou ich automatického účtovania.

Došlé doklady – Dodávateľské  faktúry, predfaktúry, Dobropisy, Ťarchopisy a JCD
 
Odberateľské  doklady – Odberateľské faktúry, predfaktúry, Dobropisy, Ťarchopisy
 
Pokladne – umožňuje evidovať ľubovoľný počet  pokladní a tuzemskej alebo zahraničnej mene
 
Penalizačné doklady a Upomienky
 
Dodací list
 
Objednávky odberateľské
 
Objednávky dodávateľské
 
Objednávky na prepravu

Účtovanie  je prepojené na všetky druhy  dokladov s možnosťou  nastavenia automatického účtovania.

Bankové úhrady – s možnosťou automatického účtovania účtov „221“ pre  ľubovoľný  počet bánk.

Je zautomatizované účtovanie Centového vyrovnania pri úhrade faktúr a kurzových rozdielov.

Preúčtovanie DPH – podľa nastavenia parametrov účtovania program automatický preúčtuje vstup a výstup na účet kde sledujeme platby s daňovým úradom.

Kurzový zisk a strata k 31.12. – podľa nastavenia parametrov účtovania program automatický vypočíta a zaúčtuje kurzové zisky a straty pre jednotlivé záväzky a pohľadávky

Evidencia majetku – umožňuje evidovať všetky druhy majetku a možnosťou výpočtu daňový a účtovných odpisov

Evidencia jázd

Evidencia pošty – vedie knihu došlej a odoslanej  pošty s možnosťou prepojenia

VÝSTUPY

Tlač dokladov – umožňuje vytlačiť zostavy všetkých druhov dokladov z evidencie, bankové výpisy, účtovné predpisy atd.
 
Účtovné zostavy – patria sem nasledujúce zostavy : účtovný denník, hlavná kniha, pokladničná kniha, saldo účtu, saldo dodávateľ – odberateľ, rekapitulácia dod. a odb. dokladov
 
DPH – výpočet DPH za obdobie nastavené v parametroch s možnosťou uzamknutia opravy dokladov z obdobia za ktoré sme odovzdali Výkaz DPH.
 
Neuhradené doklady – umožňuje opis neuhr.  Dokladov odberateľov a dodávateľov podľa rôznych kritérií triedenia.
 
Inventarizácia pohľadávok – zostavu je možné vytlačiť k ľubovolnemu dátumu
 
Oznamovacia povinnosť
 
Manažérske výstupy – výstupné zostavy pre manažérov doplnené o možnosť výberu ľubovolného grafického výstupu.
 
Kontrolne  zostavy

UZAVIERKY

Predbežná uzávierka